သဟဂ်္ဂြၽဒ္ နမာဇ္ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား… (#ေသျခာဖတ္ၿပီးသိမ္းထားပါမွ်ေဝေပးပါ။) (၁) ည အိပ္ရာဝင္ ခ်ိန္တြင္ “သဟဂ်္ဂြၽဒ္ နမာဇ္” ဝတ္ျပဳရန္ (နီယသ္) ရည္စူးခ်က္ ထားရွိ ရမည္။ အေၾကာင္း ေသာ္ကား ညဦးပိုင္း နီယသ္ ျပဳထား ျခင္းေၾကာင့္ ညဘက္ မႏိုး ခဲ့ပါက လည္း နမာဇ္ ၏