“ဂြၽမၼာေန႔အစြရ္နမားဇ္အၿပီး အာယာသြလ္ကြရ္စီ” အာယာသြလ္ကြရ္စီဖတ္႐ြတ္သူသည္ အလႅာဟ္ရွင္ျမတ္၏ ဘုန္းေတာ္ အာဏာစက္ အက်ိဳး ၂၀ ခ်က္ရရွိေပမည္ အၾကင္သူသည္ အာယာသြလ္ကြရ္စီကို ဖတ္႐ြတ္ခဲ့ပါမူ အံ့မခန္းသည့္ အက်ိဳးစဝါးဗ္ ၁၈ခ်က္ ရရွိေပမည္ ၁။ ဖရက္ဇ္နမားဇ္ၿပီးတိုင္း အၿမဲဖတ္လ်င္ ကဗရ္အဇားဗ္မ်ားမွ လြတ္ၿငိမ္းေပမည္/ ၂။ ဂ်ႏၷသ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ လြယ္ကူေပမည္။ ၃။ ဖတ္႐ြတ္သူသည္ ႐ိုဇီရိကၡာက်ယ္ဝန္းမူရရွိေပမည္/