အခ်ိန္တိုေလးအတြင္ အီစြာေလ့စဝါးဗ္ပို႔သနည္း ယခုေဖာ္ျပမည့္ပုံစံေလးကအခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး အက်ိဳးစဝါးဗ္မ်ားသည့္အတြက္ မိမိ၏ေသဆုံးသြားေသာ မိဘ၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားအတြက္လည္း ပို႔ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဖတ္ရမည့္ အာယသ္ေတာ္မ်ားမွာ (၁) စူရာဟ္ဖြာေသဟဟ္ (3) ႀကိမ္ / (၂) စူရာဟ္ အိခ္လာစြ္ (9) ႀကိမ္ / (၃) ဒ႐ူးဒ္ရွရီးဖ္ (10) ႀကိမ္ တို႔ကိုဖတ္ပါ။ ျပဳရမည့္နီယာသ္ ဤဖတ္ခဲ့ေသာအာရသ္မ်ားကို