အခ်က္(၄)ခ်က္ေျကာင့္ ႐ိုဇီ က်ဥ္းေျမာင္း….

ေလးခုေသာ အရာ ေၾကာင့္ ႐ိုဇီ က်ဥ္းေျမာင္းရတယ္။ (1)မနက္ေနထြက္ထိ အထိ အိပ္ျခင္း/ (2)နမာဇ္ ၌ ေလ်ာ့ရဲျခင္း/ (3)ပ်င္းရိျခင္း/ (4)သစၥာ မေစာင့္ ကတိမတည္ျခင္း။ ေလးခုေသာ အရာသည္ ႐ိုဇီအား ဆြဲယူတိုးပြားေစသည္။ (1)သဟ္ဂြၽတ္နမာဇ္ …