ေလးခုေသာ အရာ ေၾကာင့္ ႐ိုဇီ က်ဥ္းေျမာင္းရတယ္။ (1)မနက္ေနထြက္ထိ အထိ အိပ္ျခင္း/ (2)နမာဇ္ ၌ ေလ်ာ့ရဲျခင္း/ (3)ပ်င္းရိျခင္း/ (4)သစၥာ မေစာင့္ ကတိမတည္ျခင္း။ ေလးခုေသာ အရာသည္ ႐ိုဇီအား ဆြဲယူတိုးပြားေစသည္။ (1)သဟ္ဂြၽတ္နမာဇ္ ၿမဲခင္း/ (2)မ်ားေျမာင္စြာ ေသာင္ဗဟ္ ျပဳျခင္းႏွင့္ ႐ိုဇာစြဲၿမဲစြာထားျခင္း/ (3)ကတိသစၥာတည္ၾကည္ျခင္း/ (4)ည မနက္ဇကရ္ျပဳျခင္း။