ေရွ့ေဆာင္ေအမာမ္ဆပ္တစ္ဦး ဖေဂ်နမာဇ္ ဦးေဆာင္ဝတ္ျပဳေနစဥ္ အရွင္ျမတ္အမိန့္ေတာ္ခံယူ…..

ေရွ့ေဆာင္ေအမာမ္ဆပ္တစ္ဦး ဖေဂ်နမာဇ္ ဦးေဆာင္ဝတ္ျပဳေနစဥ္ အရွင္ျမတ္အမိန့္ေတာ္ခံယူ….. ေရွ့ေဆာင္ေအမာမ္ဆပ္တစ္ဦး ဖေဂ်နမာဇ္ေရွ့ေဆာင္ေအမာမ္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ဝတ္ျပဳေနစဥ္ ရုိကူအသြားလဲက်၍ အရွင္ုမတ္အမိန့္ေတာ္ခံယူသြားသည့္ နဖူးစာေကာင္းသူတုိ့၏ အရွင့္ထံျပန္ခ်ိန္ေလးပါ။ ေရွ့ေဆာင္ေအမာမ္ဆပ္တစ္ဦး ဖေဂ်နမာဇ္ေရွ့ေဆာင္ေအမာမ္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ဝတ္ျပဳေနစဥ္ ရုိကူအသြားလဲက်၍ အရွင္ုမတ္အမိန့္ေတာ္ခံယူသြားသည့္ နဖူးစာေကာင္းသူတုိ့၏ အရွင့္ထံျပန္ခ်ိန္ေလးပါ။ ေရွ့ေဆာင္ေအမာမ္ဆပ္တစ္ဦး ဖေဂ်နမာဇ္ေရွ့ေဆာင္ေအမာမ္အျဖစ္ …