ဆုံးမစကား7.ခ်က္ ေပၚအမလ္လုပ္ပါ…

ဤဆုံးမစကား7.ခ်က္ ေပၚအမလ္လုပ္ပါ… ဒြႏၷယာလဲ သင့္အတြက္ပဲ။ အာေခရသ္လဲ သင့္အတြက္ပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ 1.ဘဝကိုသစၥာရွိရွိ႐ုန္းကန္ပါ/ 2.ဟာရာမ္ေတြကိုေရွာင္ပါ၊ ဟလာလ္ ႐ိုဇီကိုတာရွားစားပါ/ 3.အက်င့္ေကာင္းေတြေမြးလိုက္ပါ ။ 4.အၿမဲအမွန္ကိုတာေျပာပါ/ 5.မုသားမေျပာနဲ႔/ 6.လိမ္လည္လွည့္ျဖားၿပီးဘဝကိုမျဖတ္တန္းနဲ႔/  7.သက္တမ္းတေလွ်ာက္လုံး နမာဇ္ကို ဘယ္တာ့မွလက္မလြတ္ပါနဲ့။ ဤဆုံးမစကား7.ခ်က္ ေပၚအမလ္လုပ္ပါ… ဒြႏၷယာလဲ သင့္အတြက္ပဲ။ အာေခရသ္လဲ သင့္အတြက္ပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ 1.ဘဝကိုသစၥာရွိရွိ႐ုန္းကန္ပါ/ 2.ဟာရာမ္ေတြကိုေရွာင္ပါ၊ …