အသင္ မေတာင္းပဲ မေနပါနဲ့……

{ အသင္ မေတာင္းပဲ မေနပါနဲ႕ } အတိုင္းအတာ အကန္႕အသက္မရွိ ေပးကမ္းခ်ီးျမွင့္ေနတဲ႕ အရွင္သခင္ အသင့္မွာ ရွိေနတာဆိုတာကို အသင္မေမ့ပါနဲ႕။ « تحفة الكلام » အတိုင္းအတာ အကန္႕အသက္မရွိ ေပးကမ္းခ်ီးျမွင့္ေနတဲ႕ အရွင္သခင္ …