မိုင္ယဒ္ ေသသူႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွာင္ရန္မဆ္အလဟ္မ်ား 1. မိုင္ယဒ္ ကဖန္ထုပ္ၿပီးေနာက္ အနားတြင္ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္ဖတ္ျခင္းကို အခ်ိဳ႕ေအမာန္ႀကီးမ်ားက ခြင့္ျပဳထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေသသူႏွင့္ ေနကာပိုင္သူမ်ား မပါရပါ။ ေသသူႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးရင္းျခာမ်ားသာ ျဖစ္ရမည္။ အသံက်ယ္ေလာင္စြာမဖတ္ရ။ တိုးတီးစြာ ဖတ္ရမည္။ 2. ေသသူ၏ ေျခေထာက္ကိုကိုင္၍ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳပိုင္။ မိမိေတာင္းပန္သည္ကို ေသသူက