(၅)ျကိမ္နမားဇ္မဖတ္ျခင္းရဲ့ ဆိုးက်ိုးမ်ား…….

(၅)ျကိမ္နမာဇ္မဖတ္ျခင္းရဲ႕ ဆိုးက်ိုးမ်ား……. ဖဂ်ရ္ေပ်ာက္ရင္ ႏူးရ္ေပ်ာက္မယ္။ ဇိုဟိုရ္ေပ်ာက္ရင္ စည္းစိမ္ေပ်ာက္မယ္။ အဆြာရ္ေပ်ာက္ရင္ က်န္းမာမူေပ်ာက္မယ္။ မဂ္ရိဗ္ေပ်ာက္ရင္ ေအာင္ျမင္မူေပ်ာက္မယ္။ အိရွာေပ်ာက္ရင္ သာယာတဲ့အိပ္စက္မူးေတြေပ်ာက္မယ္။ နမားဇ္ကိုစြဲၿမဲစြာဖတ္ပီး မိမိဘဝကိုလွပေအာင္ဖန္တီးပါ။ နမားဇ္သည္ မ်က္လုံးကိုေအးေစသည္။ ႏွလုံးသားကို တည္ၿငိမ္ေစသည္။ ေသာကမ်ားကို ကင္ေဝးေစပါသည္။ …