ဇိကိရ္ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးထူးမ်ား…..

ဇိကိရ္ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ဟာဖိဇ္ အိဗ္ႏု ကိုင္ယိမ္(ရဟ္)သခင္က အသွ်င္ျမတ္အား ဇိကိရ္ လုပ္ သတိရ တသသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ အခ်က္ေပါင္း(100)ထက္မ ကသည့္ ေကာင္းျခင္းမ်ား ရရွိပိုင္ဆိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မေကာင္းျခင္းမ်ားမွလည္း ကင္းကြာမႈရရွိေပလိမ့္မည္ဟု ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။ …