အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္တဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ ဆိုမာလီယားမြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အေျကာင္း…… အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္တဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ ဆိုမာလီယားမြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာနတစ္ခုကို စားစရာအကူအညီေတာင္းတဲ့ အေနနဲ႔ ဆက္သြယ္လိုက္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘာသာမဲ့တစ္ဦးကလည္း ေရဒီယိုကို နားေထာင္လ်က္ရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ သူက အဆိုပါဆင္းရဲတဲ့မြတ္စ္လင္မ္အမ်ိဳးသမီးကို ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္ဖို႔ သူမရဲ႕ အိမ္နံပါတ္နဲ႔ လိပ္စာကို ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာနကေန ေတာင္းယူလိုက္တယ္။ လိပ္စာတိတိက်က်လည္း ရေရာ