သားသမီးအေပၚ သတိထားသင့္ေသာ မိခင္က်ိန္စာ၏ အစရ္ အေၾကာင္း ယေန႔ တခ်ိဳ႕ မိခင္ေတြ မိမိသား ၊ သမီး အျပစ္တစ္ခုခုလုပ္မိတဲ့အခါျဖစ္ေစ ၊ မိခင္ရဲ႕ အလိုမက် မႈေတြကိုျပဳလုပ္မိတဲ့အခါျဖစ္ေစ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ၿပီး ပါးစပ္က ေနသားသမီးအေပၚ က်ိန္လိုက္တာေလးေတြရွိတယ္။ မိခင္၏ ေျပာဆိုမႈသည္ အလႅာအရွင္ျမတ္၏ အရရွ္ အထိ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ေတာ္မူသည္။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံတြင္ မိခင္၏ အဆင့္ရွိသည္။ဒီဘက္က