အႏၲရာယ္အလုံးစုံမွလုံျခဳံရန္အတြက္ ဖတ္ရြတ္သင့္သည့္ က်င့္စဥ္တစ္ရပ္…. အႏၲရာယ္အလုံးစုံမွလုံျခဳံရန္အတြက္ အလြန္စူးရွေသာ က်င့္စဥ္ေတာ္တစ္ရပ္ရွိရာ ထိုက်င့္စဥ္ကို သီးသန္႔ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုသာညႊန္ျပေလ့ရွိခဲ့ၿပီး ယခု အသက္ႀကီးလာေသာအခါ ထိုက်င့္စဥ္ကို မြတ္စ္လင္မ္ထုတစ္ရပ္လုံးကို ညႊန္ျပလိုစိတ္ျဖစ္ေပၚလာသည္ဟုမြဖ္သီ သကီး အြတ္စမာနီ ၏ ဒါဒါ က အမိန္႔ၾကားပါသည္။ ဟဇရသ္မြဖ္သီဝလီဟစန္ သြန္ကီ ကလည္း ထိုက်င့္စဥ္ကို ေထာက္ခံၿပီး ထိုက်င့္စဥ္ကို အျမဲျပဳက်င့္ခဲ့ပါသည္။က်င့္စဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ اَعُوْذُ