ဝူဇူႏွင့္ထမင္းခ်က္ပါ….. ကေလးမ်ားအတြက္ ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ေသာအခါ ဝူဇူႏွင့္ခ်က္ျပဳတ္နိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။ဝူဇူမထိန္းနိုင္လၽွင္အနည္းဆုံးႏွုတ္မွစြဗ္ဟားနလ္လာႅဟ္ (ဝါ)အလ္ဟမ္းဒို့လိလႅားဟ္ (ဝါ)အလႅာဟ္ဟို့အကၠဘရ္ဖတ္ေနပါ။ ဤသဗ္စ္ဗီဟ္မ်ားသည္အမ်ိဴးသမီးမ်ား ကိုယ္သန္႔သည္ျဖစ္ေစ မသန္႔သည္ျဖစ္ေစအခ်ိန္မေရြးဖတ္နိုင္ေပသည္။ကုရ္အာန္ က်မ္းျမတ္ကိုသာသန္႔မွဖတ္နိုင္ေပသည္။သန႔္ျပန္႔၍ စူရာဟ္မ်ားလည္းရပါက ဖတ္ေနနိုင္သည္။ ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ရင္းဇိကိရ္စိတ္ေနလၽွင္ မ်ားစြာဗရ္ကသ္ျဖစ္မည္။ဤသည္ကားဆြဟာဗီယဟ္သခင္မတို့၏ က်င့္စဥ္အမလ္ျဖစ္ေပသည္။ဖတ္ရလြယ္ၿပီး မီဇာန္ခ်ိန္ခြင္တြင္အေလးစီးကာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အႏွစ္သက္ဆုံးေသာကေလမဟ္ႏွစ္ပိုဒ္ရွိသည္။ ဘိုခါရီက်မ္း၏ ေနာက္ဆုံးဟဒီးဆ္ ျဖစ္သည္။၎ကေလမဟ္ေတာ္မွာ(စြဗ္ဟားနလႅာဟိ ဝေဗဟမ္ေဒဟီ၊စွဗ်ဟားနလ္လာ ဟိလ်အဇွီးမ်)ျဖစ္ေပသည္။ ဝူဇူႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ထားပါက အစားအစာတို့၏အာနိသင္အသင္မတို့အေနျဖင့္ဝူဇူႏွင့္ခ်က္ျပဳတ္လၽွင္ခင္ပြန္းကစားလၽွင္ ၎၏စိတ္ႏွလုံးတြင္ ေကာင္းေသာလုပ္ငန္းမ်ား