ဂ်င္န္၊ ႐ႈိင္​သြာန္​ နွင့္ ​ဂ်ာဒူပယာဂ၏ ေႏွာင္​့္ယွက္မႈမ်ားမွ လံုျခံဳမႈရရွိေစရန္က်င့္စဥ္…

بسم الله الرحمن الرحيم – ဂ်င္န္၊ ႐ႈိင္​သြာန္​ နွင့္ ​ဂ်ာဒူပယာဂ၏ ေႏွာင္​့္ယွက္မႈမ်ားမွ လံုျခံဳမႈရရွိေစရန္က်င့္စဥ္… ဂ်င္န္၊ ႐ႈိင္​သြာန္​ ႏွင္​့ အလံုးစံုေသာ အေႏွာင္႔​အယွက္မ်ားမွလံုျခံဳမႈရရွိေစရန္ မိမိအိမ္၌(စူရဟ္ ဗကရဟ္) အား အသဲက်ယ္က်ယ္ျဖင့္ …