ဇိကိရ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ရရွိမည့္ဖဇီလသ္ အက်ိဳးတရားမ်ားအေျကာင္း…

ဇိကိရ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ရရွိမည့္ဖဇီလသ္ အက်ိဳးတရားမ်ားအေျကာင္း… ၁။ ဇိကိရ္သည္ ရႈိင္ႆြန္အားတြန္းလွန္ဖ်က္စီး၏။ / ၂။ ဇိကိရ္သည္ အရွင္ျမတ္ႏွစ္သက္ေတာ္မူ ရန္အေၾကာင္းခံျဖစ္၏။ / ၃။ ဇိကိရ္သည္ ပူပင္ေသာကကို ကင္းေဝးေစ၏။ / ၄။ ဇိကိရ္သည္ စိတ္ကို …