ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ ဆားမိုင္း လိႈဏ္ေခါင္းအတြင္း ေရာင္စံုဆားေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ခ်စ္စဖြယ္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ေျမေအာက္ဗလီ အေျကာင္း… “Masjid Badshah” ဤေျမေအာက္ဗလီသည္ ကမာၻ႔ဒုတိယအႀကီးဆံုး Khewra ဆားမိုင္း အတြင္း တည္ရွိၿပီး ဆားမိုင္း လုပ္သားမ်ား ၀တ္ျပဳရန္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီ လက္ေအာက္အခ်ိန္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာ ဆားတြင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိလည္း တႏွစ္လွ်င္