ဂ်ာမနီနိုင္ငံ ဟာနန္တြင္အျကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈ ခံရသူမ်ားနွင့္ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ဆုေတာင္းေပးေနၾကပုံ…. ယေန႔ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ ဟာနန္တြင္အျကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈ ခံရသူမ်ားနွင့္ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ဗလီတစ္လုံးတြင္ဆုေတာင္းေပးေနၾကပုံပါ။ ယေန႔ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ ဟာနန္တြင္အျကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈ ခံရသူမ်ားနွင့္ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ဗလီတစ္လုံးတြင္ဆုေတာင္းေပးေနၾကပုံပါ။ ယေန႔ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ ဟာနန္တြင္အျကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈ ခံရသူမ်ားနွင့္ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ဗလီတစ္လုံးတြင္ဆုေတာင္းေပးေနၾကပုံပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္၊ ေသာၾကာေန႕ ေလးစားလ်ွက္ Credit,