က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို အာဂံုေဆာင္ၿပီးတဲ့အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Luton ၿမိဳ႕က 7ႏွစ္အရြယ္ဟာဖိဇ္မိုဟမၼဒ္ယူစြဖ္….

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို အာဂံုေဆာင္ၿပီးတဲ့အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Luton ၿမိဳ႕က 7ႏွစ္အရြယ္ဟာဖိဇ္မိုဟမၼဒ္ယူစြဖ္… #Mashallah က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို အာဂံုေဆာင္ၿပီးတဲ့အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Luton ၿမိဳ႕က 7ႏွစ္အရြယ္ဟာဖိဇ္မိုဟမၼဒ္ယူစြဖ္… က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို အာဂံုေဆာင္ၿပီးတဲ့အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Luton ၿမိဳ႕က 7ႏွစ္အရြယ္ဟာဖိဇ္မိုဟမၼဒ္ယူစြဖ္… က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္ကို အာဂံုေဆာင္ၿပီးတဲ့အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Luton ၿမိဳ႕က …