လိုတရေစမည့္ အမလ္က်င့္စဥ္…. ခ်မ္းသာေစမည့္ အမလ္ပါ။ သိန္းတစ္ရာေပးရင္ေတာင္ အမလ္နည္းရဲ့တန္ဖိုးမေက်ပါဘူး။ အားလုံးအက်ိဳးရွိေအာင္ ေစတနာအျပည့္နဲ႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡေတြေရာက္ေနပါသလား?။ လုပ္ငန္းအဆင္မေျပမွုေတြျဖစ္ေနပါသလား။ အလုပ္သြားေလၽွာက္တာ အင္တာဗ်ဴးမေအာင္လို့စိတ္ပ်က္ေနပါသလား။ အလုပ္မရွိလို့ ငိုင္ေနတာလား။ စိတ္ဆင္းရဲေနပါသလား။ မခ်မ္းသာလို့ အားငယ္ေနပါသလား။ ဆင္းရဲလို့ စိတ္ဓာတ္က်ေနတာလား။ မခ်မ္းသာရင္ေနပါေစ., ဒုကၡေတာ့မေရာက္ခ်င္ဘူး.,ဒီလို စိတ္ကူးေနတာလား။ အရမ္းခ်မ္းသာခ်င္ပါသလား။ ေဘးဒုကၡ ဗလာမူဆြီဗတ္ေတြကေန ကာကြယ္မွုလိုခ်င္ပါသလား။ အေႂကြးေတြတင္ေနလို့