ျမန္မာနိုင္ငံ ဗဟိုအဆင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ဆု ရရိွသြားတဲ့ဟာဖီးဇ္ပညာရွင္ ညီငယ္မ်ား….

ျမန္မာနိုင္ငံ ဗဟိုအဆင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ဆု ရရိွသြားတဲ့ဟာဖီးဇ္ပညာရွင္ ညီငယ္မ်ား ျမန္မာနိုင္ငံ ဗဟိုအဆင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ပထမဆု ရရိွသြားတဲ့ဟာဖီးဇ္ပညာရွင္ ညီငယ္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဗဟိုအဆင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ဒုတိယဆု ရရိွသြားတဲ့ဟာဖီးဇ္ပညာရွင္ …