ေရခ်ိဳးရာ၌ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မ်ား အမ်ိဳးသမီးက႑ [၂] ေရခ်ိဳးရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားဟာ ဖရ္ဇ္မလုပ္မေနရ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ၎အခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာက်င့္သုံးျခင္းမျပဳပါက ေရခ်ိဳးသည့္တာဝန္လုံးဝ ေက်ႁပြန္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရခ်ိဳးျခင္းရာတြင္ ဖရ္ဇ္ မလုပ္မေနရစည္ကမ္းမ်ားကို သိမွတ္ထားရန္အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ေရခ်ိဳးရာတြင္ မလုပ္မေနရ ဖရ္ဇ္ တာဝန္ႀကီး [၃]ရပ္႐ွိပါတယ္။ ၁။ ပလုပ္က်င္းျခင္း– ပါးစပ္တစ္ခုလုံး ေရေရာက္ရမည္။ဂရ္ဂရဟ္လုပ္၍ အာေခါင္ထိ ေရစိုေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္။