ရဂ်ဗ္လျမတ္အေၾကာင္း ….. ရဂ်ဗ္ ဆန္းဦးစလ ႏွင့္ ျမတ္နဗီ( صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) ရဲ႕ အမလ္ ဒီရဂ်ဗ္လျမတ္န႔ဲပတ္သက္ျပီး မွန္ကန္ ျပည့္စုံတ့ဲ စနဒ္ ဆင့္ျပန္ခ်က္န႔ဲတကြ တမန္ေတာ္ျမတ္ ( صلی اللّہ علیہ وسلم ) မိန္႔ဆိုခ့ဲတာကေတာ့ ဒီရဂ်ဗ္လရဲ႕ ဆန္းဦးစ