ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံု၏ အေပၚ၌ တည္ရွိေသာပုလ္ဆြိရာသ္တံတား

ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံု၏ အေပၚ၌ တည္ရွိေသာပုလ္ဆြိရာသ္တံတား ယင္းတံတားသည္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံု၏ အေပၚ၌ တည္ရွိ၏ ဆံေကသာထက္ ပါးလႊားျပီး ဓါးရွည္ထက္ပို၍ ထက္ျမတ္ေသာ လမ္းတံတားတစ္ခုျဖစ္၏ ယင္းအား ကိယာမသ္ေန႔တြင္ ဂ်ဟႏၷမ္ေပၚ၌ တည္ေစေတာ္မူမည္။ ထိုတံတား၏ အရွည္မွာႏွစ္ေပါင္း(၁၅၀၀၀)၏ ခရီးမွ် ျဖစ္၏ ထိုတံတားေပၚတက္ရာတြင္ …