ထူးျခားမူရွိတဲ့ ေတာင္းဆုဒိုအာ…..

ထူးျခားမူရွိတဲ့ ေတာင္းဆုဒိုအာ…. ဤအာယသ္ေတာ္သည္ ” အိစ္ေမအအ္ဇြာမ္ “ပါေသာ အာယသ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၎ကို ဒိုအာ၌ထဲ့၍ ေတာင္းခံခဲ့လ်င္ ဒိုအာ ကဗူလ္ျဖစ္ေပမည္။ ဒိုအာတြင္ ဦးစြာ #အအူးဇူ #ဗိစၥမိလႅာဟ္ ဆိုၿပီးစူရာဟ္ဖြာသီဟာတႀကိမ္ဖတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ မိမိလိူအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ႐ိုဇီရိကၡာတြက္ စီးပြားေရးတြက္ၾကံဳစံုေနရတာအခက္မ်ားတြက္ၾကပ္တည္းမူ …