ထူးျခားမူရွိတဲ့ ေတာင္းဆုဒိုအာ…. ဤအာယသ္ေတာ္သည္ ” အိစ္ေမအအ္ဇြာမ္ “ပါေသာ အာယသ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၎ကို ဒိုအာ၌ထဲ့၍ ေတာင္းခံခဲ့လ်င္ ဒိုအာ ကဗူလ္ျဖစ္ေပမည္။ ဒိုအာတြင္ ဦးစြာ #အအူးဇူ #ဗိစၥမိလႅာဟ္ ဆိုၿပီးစူရာဟ္ဖြာသီဟာတႀကိမ္ဖတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ မိမိလိူအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ႐ိုဇီရိကၡာတြက္ စီးပြားေရးတြက္ၾကံဳစံုေနရတာအခက္မ်ားတြက္ၾကပ္တည္းမူ ပူပင္မူမ်ားအတြက္ေတာင္းခံၿပီးလ်င္ ထိုအာယသ္ေတာ္ ဒိုအာကိုရြတ္ဖတ္ပါ။ ေတာင္းဆုဒိုအာအားလံုးၾကင္နာသနားဂ႐ုဏာႀကီးမားေသာအလႅာဟ္႐ွင္ျမတ္သည္ လက္ခံေပမည္။ ထို႔ေနာက္ ဤအာယသ္ေတာ္ကို ဖရက္ဇ္နမားဇ္ၿပီးဖ်ဂ်ရ္ႏွင့္