ဂိုနာဟ္ေဝဒနာအတြက္ အလြန္ထူးဆန္းတဲ့ ေဆးၫႊန္း… ရွစ္ဗ္လီ(ရေဟ့)သခင္ က ေတာထဲမွာ သစ္ဥသစ္ဖု လိုက္တူးေနတဲ့ သူေတာ္စင္ တေယာက္ကို ေမးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္မွာ ဂိုနာဟ္အကုသိုလ္ ေဝဒနာ စြဲကပ္ေနလို႔ ဘာေဆးေသာက္ရမလဲ လမ္းၫႊန္ပါအုံး။သူေတာ္စင္ က ေျပာတယ္ရွစ္ဗ္လီ ဒီနားကိုလာအသင့္ကို ကြၽန္ေတာ္ ေဆးၫႊန္းေပးမယ္။ အရွက္တရားပန္းဆြဗရ္ နဲ႔ ရႈက္ရ္ အသီး႐ိုက်ိဳးခယျခင္းအျမစ္ဝမ္းနည္းပူေဆြးျခင္းအငုံသစၥာအပင္ရဲ႕ အ႐ြက္႐ိုေသေလးစားျခင္းအေခါက္ကိုယ္က်င့္တရားမ်ိဳးေစ့အထက္မွာ ေျပာခဲ့တာ အားလုံး