ဂိုနာဟ္ေဝဒနာအတြက္ အလြန္ထူးဆန္းတဲ့ ေဆးၫႊန္း…..

ဂိုနာဟ္ေဝဒနာအတြက္ အလြန္ထူးဆန္းတဲ့ ေဆးၫႊန္း… ရွစ္ဗ္လီ(ရေဟ့)သခင္ က ေတာထဲမွာ သစ္ဥသစ္ဖု လိုက္တူးေနတဲ့ သူေတာ္စင္ တေယာက္ကို ေမးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္မွာ ဂိုနာဟ္အကုသိုလ္ ေဝဒနာ စြဲကပ္ေနလို႔ ဘာေဆးေသာက္ရမလဲ လမ္းၫႊန္ပါအုံး။သူေတာ္စင္ က ေျပာတယ္ရွစ္ဗ္လီ ဒီနားကိုလာအသင့္ကို ကြၽန္ေတာ္ …