ေနကာဟ္မျပဳသင့္ေသာ ေယာက်္ားမ်ား…. ေနကာဟ္တစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔ဆိုရင္ ဇနီးျဖစ္လာမယ့္သူကိုပဲ ၾကည့္႐ႈေလ့လာရတာမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိခင္ပြန္းသည္ျဖစ္လာမယ့္သူကိုလည္း အကဲခတ္ေလ့လာရပါတယ္။အသြင္မတူသူ၊ စ႐ိုက္မတူသူနဲ႔ ေပါင္းဖက္မိရင္ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားေနသူနဲ႔ ေပါင္းဖက္မိရင္လည္း တစ္သက္လံုး ငိုပြဲနဲ႔ ဘဝကို အဆံုးသတ္ရတတ္ပါတယ္။ဒါ့အတြက္ ညီအစ္မေတြအေနနဲ႔ ေနကာဟ္အတြက္ အခုေျပာတဲ့အခ်က္ေတြရွိတဲ့ ေယာက်္ားေတြကို ေနကာဟ္အတြက္ မရည္မွန္းသင့္ပါ။ (၁) ဒီးန္မရွိတဲ့ေယာက်္ား၊ (၂) ကာဖိရ္ေယာက်္ား၊ (၃) အတင္းေျပာတတ္တဲ့ေယာက်္ား၊