ေဒလီအဓိက႐ုဏ္းတြင္ေသဆုံးသူ ၃၄ ဦး အနက္ ေသဆုံးသူ ၁၉ ဦး ၏အမည္မ်ားအတည္ျပဳ……

ေဒလီအဓိက႐ုဏ္းတြင္ေသဆုံးသူ ၃၄ ဦး အနက္ ေသဆုံးသူ ၁၉ ဦး ၏အမည္မ်ားအတည္ျပဳ…… (ေသနတ္ဒဏ္ရာေၾကာင့္ေသဆုံးသူအမ်ားစုရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းခံရသည္) နယူးေဒလီ။ ။ တနဂၤေႏြေန႔ မွစ၍ ေဒလီ၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအၾကမ္းဖက္မႈအတြင္းေသဆုံးခဲ့သူ ၃၄ ဦး အနက္မွ Autorickshaw ယာဥ္ေမာင္းႏွစ္ …