ေရေသာက္ျခင္းဆိုင္ရာစြန္ၷသ္ေတာ္မ်ား ……

ေရေသာက္ျခင္းဆိုင္ရာစြန္ၷသ္ေတာ္မ်ား …… (၁) လက္ယာဖက္လက္ျဖင့္ေရေသာက္ပါ။အေၾကာင္းမွာ ရွိုက္သာန္းသည္ ဝဲလက္ျဖင့္ ေရေသာက္ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ #မြတ္စလင္မ္က်မ္း (၂) သုံးႀကီမ္းသုံးခါ အသက္ရွုလ်က္(နားလ်က္) ေရေသာက္သင့္သည္။အသက္ရွုသည့္အခါ ေရခြက္မွ မ်က္ႏွာခြာထားသင့္သည္။ #သစ္ရ္မိဇီက်မ္း (၃) ေရမေသာက္မီ “ဗစၥမစ္လႅာဟ္” ကိုဆိုျခင္း ေရေသာက္ၿပီးသည့္အခါ …