ေဒလီအျကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရိုက္နက္မွု့ေျကာင့္ ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ညီကို(၂)ဦးရဲ့ ေနာက္ဆံုးဂ်နဇာျမင္ကြင္း…..

ေဒလီအျကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရိုက္နက္မွု့ေျကာင့္ ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ညီကို(၂)ဦးရဲ့ ေနာက္ဆံုးဂ်နဇာျမင္ကြင္း….. ေဒလီအျကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရိုက္နက္မွု့ေျကာင့္ ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ တစ္အိမ္က ရွဟီးဒီ ညီကို(၂)ဦးရဲ့ ေနာက္ဆံုးဂ်နဇာျမင္ကြင္းပါ။ ေဒလီအျကမ္းဖက္သမားမ်ားက ရိုက္နက္မွု့ေျကာင့္ ရွဟီးဒ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ တစ္အိမ္က ရွဟီးဒီ ညီကို(၂)ဦးရဲ့ ေနာက္ဆံုးဂ်နဇာျမင္ကြင္းပါ။ ေဒလီအျကမ္းဖက္သမားမ်ားက …