အိႏၵိယမွာ ဟင္ဒူအစြန္းေရာက္သတ္ျဖတ္ျပီးရွာဟီးဒ္ျဖစ္ေသာ ရွာဟီဒီမ်ားအတြက္ ဒါရုလ္အူလူမ္ ေဒေယာဘာန္ေက်ာင္းေတာ္ျကီးမွာဒိုအာလုပ္ေနတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ပါ…..

အိႏၵိယမွာ ဟင္ဒူအစြန္းေရာက္သတ္ျဖတ္ျပီးရွာဟီးဒ္ျဖစ္ေသာ ရွာဟီဒီမ်ားအတြက္ ဒါရုလ္အူလူမ္ ေဒေယာဘာန္ေက်ာင္းေတာ္ျကီးမွာဒိုအာလုပ္ေနတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ပါ….. အိႏၵိယမွာ ဟင္ဒူအစြန္းေရာက္သတ္ျဖတ္ျပီးရွာဟီးဒ္ျဖစ္ေသာ ရွာဟီဒီမ်ားအတြက္ ဒါရုလ္အူလူမ္ ေဒေယာဘာန္ေက်ာင္းေတာ္ျကီးမွာဒိုအာလုပ္ေနတာ ဗီဒီယိုဖိုင္ပါ။ Friတို့လဲအာမီးန္နဲ့ပါဝင္ပါ။ အိႏၵိယမွာ ဟင္ဒူအစြန္းေရာက္သတ္ျဖတ္ျပီးရွာဟီးဒ္ျဖစ္ေသာ ရွာဟီဒီမ်ားအတြက္ ဒါရုလ္အူလူမ္ ေဒေယာဘာန္ေက်ာင္းေတာ္ျကီးမွာဒိုအာလုပ္ေနတာ ဗီဒီယိုဖိုင္ပါ။ Friတို့လဲအာမီးန္နဲ့ပါဝင္ပါ။ …