ဒူိအာေအ့မြစ္သဂ်ားပ္ ၏ထူးျမတ္မွု့မ်ား… အၾကင္မည္သူမဆိုဤဒူအာကို ေန႔စဥ္႐ြတ္ဖတ္လွ်င္ အကယ္၍ ေန႔စဥ္ မဖတ္ႏိုင္ေသာ္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္႐ြတ္ဖတ္လွ်င္အကယ္၍တစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္မဖတ္ႏိုင္ေသာ္တစ္လတစ္ႀကိမ္ဖတ္ခဲ့လွ်င္ တစ္လတစ္ႀကိမ္မတက္ႏိုင္လဲတစ္သက္လုံး မွတစ္ႀကိမ္ဖတ္ခဲ့မလွ်င္ ဖတ္ရန္မတက္ႏိုင္လွ်င္ သူတစ္ပါးဖတ္႐ြတ္ျခင္းကိုနားေထာင္ခဲ့လွ်င္ထိုသို႔မရလည္းထိုဒူအာကိုမိမိထံပါး၌ သိမ္းစည္းထားလွ်င္ ၇ မ်ိဳးေသာအရာမ်ားမွာကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္ေတာ္မူအံ။ ၁ ။ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမူ။ ၂။ေလာကီ၏အခက္အခဲမ်ား။ ၃။ေသျခင္းတရား၏ ျပင္းထန္မူ။ ၄။ကဗရ္အဇါးဗ္မွ။ ၅။မြန္ကိရ္ နကီးရ္၏ေမးခြန္မ်ားမွ။ ၆။ေကယာမသ္၏ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာမ်ားမွ။ ၇။ဂ်ဟႏၷမ္၏ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွလည္းေကာင္း