အိႏၵိယႏိုင္ငံက အစၥလာမ္မ်ား အၾကမ္ဖက္ခံရၿပီးေနာက္ျပန္လည္ၿငိမ္သက္သြားၿပီးေတြ႔ရတဲ့ အေျခအေနပံုရိပ္မ်ား…..

အိႏၵိယႏိုင္ငံက အစၥလာမ္မ်ား အၾကမ္ဖက္ခံရၿပီးေနာက္ျပန္လည္ၿငိမ္သက္သြားၿပီးေတြ႔ရတဲ့ အေျခအေနပံုရိပ္မ်ား….. အိႏၵိယႏိုင္ငံက အစၥလာမ္မ်ား အၾကမ္ဖက္ခံရၿပီးေနာက္ အေျခေနမ်ား ျပန္လည္ၿငိမ္သက္သြားၿပီးေတြ႔ရတဲ့ပံုရိပ္မ်ားပါ။ စုစုေပါင္း မြစ္စလင္၅၀နီးပါးအသက္ဆံူးရံူးရၿပီးဗလီ၃လံုး ဘာသာေရးအေဆာက္အံု ၅ခုေဆးဆိုင္၃၀ေက်ာ္ ေနအိမ္ ၁၀၀နီးပါးမီး႐ိူ႔ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေပသည္။ အလႅာဟ္႐ွင္ျမတ္ထိန္းသိမ္းေပးပါေစ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံက အစၥလာမ္မ်ား အၾကမ္ဖက္ခံရၿပီးေနာက္ အေျခေနမ်ား …