(1)မနက္ေနထြက္ထိ အထိ အိပ္ျခင္း (2)နမာဇ္ ၌ ေလ်ာ့ရဲျခင္း (3)ပ်င္းရိျခင္း (4)သစၥာ မေစာင့္ ကတိမတည္ျခင္း #ေလးခုေသာ အရာသည္ ႐ိုဇီအား ဆြဲယူတိုးပြားေစသည္။ (1)သဟ္ဂြၽတ္နမာဇ္ ျမဲခင္း (2)မ်ားေျမာင္စြာ ေသာင္ဗဟ္ ျပဳျခင္းႏွင့္ ႐ိုဇာစြဲျမဲစြာထားျခင္း (3)ကတိသစၥာတည္ၾကည္ျခင္း (4)ည မနက္ဇကရ္ျပုျခင္း AZK TweetSharePinShare345345 Shares