ဖဂ်ရ္ နမားဇ္ကိုရေအာင္က်ိဳးစားပါ။ ဖဂ်ရ္ နမားဇ္ သည္ အလြန္ ဗရ္ကသ္ ရွိေသာ နမားဇ္ ျဖစ္ေျကာင္း… ဖဂ်ရ္နမားဇ္ႏွင့္ပက္သက္သည့္ အခိူ႔ဟဒိးဆ္ ေတာ္မ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္။ ဤ ဟဒိးဆ္ ေတာ္မ်ားအားသိရွိ ပီးေနာက္ ဖဂ်ရ္နမားဇ္ ဤ အေရးပါပုံ အား မိတ္ေဆြသိရွိႏိုင္သည္။ ဖဂ်ရ္ ဖတ္ခ်င္ စိတ္ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။တမန္ေတာ္အမိန႔္ရွိခဲ့ သည္။ —