စူရာယာစင္ ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အာယာသ္ကို နမာစ္တႀကိမ္ ဖတ္ၿပီးတိုင္း ၁၂ႀကိမ္ ဆြလႅလ္လာ အဖြင့္ပိတ္ သံုးႀကိမ္နဲ႔ ဖတ္ၾကည့္ပါ……

စူရာယာစင္ ရဲ႕ ေနာက္ဆံုး အာယာသ္ကို နမာစ္တႀကိမ္ ဖတ္ၿပီးတိုင္း ၁၂ႀကိမ္ ဆြလႅလ္လာ အဖြင့္ပိတ္ သံုးႀကိမ္နဲ႔ ဖတ္ၾကည့္ပါ…… ဖဂ်ရ္ ဖတ္ၿပီး မိတ္ေဆြ ေတြအတြက္ မၽွေဝခ်င္ပါတယ္ ဒီအာယက္သ္ က စူရာယာစင္ ရဲ႕ …