ရုိေသမွဳ ရွိသူ ဟာ နံဖူးစာေကာင္းသူ ရုိေသမွဳ မရွိသူဟာ နံဖူးစာဆိုးသူ… با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ရုိေသမွဳ ရွိသူ ဟာ နံဖူးစာေကာင္းသူ ရုိေသမွဳ မရွိသူဟာ နံဖူးစာဆိုးသူ 18မိနစ္ မြဖ္သီအာဒမ္ (ဒါမသ္ဗရ္ကာသုဟြမ္မြလ္အာလီယဟ္) با ادب با