ယေန့ ရိုဟင္ဂ်ာကုန္ တိုက္ပြဲမွာ ရို(၁)ဦးေသဆံုး ၍ ရို(၇)ဦး ဒဏ္ရာရ……. إنا لله وانا اليه راجعون ယေန့ ရိုဟင္ဂ်ာကုန္ တိုက္ပြဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ (၁)ဦးေသဆံုး ၍ ရိုဟင္ဂ်ာ (၇)ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့တယ္။ ယေန့ ရိုဟင္ဂ်ာကုန္ တိုက္ပြဲမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ (၁)ဦးေသဆံုး ၍ ရိုဟင္ဂ်ာ