ခရစ္ယာန္ဘာသာကေန အစၥလာမ္ဘာသာကို လက္္ခံလိုက္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံသား (32)ဦး……

ခရစ္ယာန္ဘာသာကေန အစၥလာမ္ဘာသာကို လက္္ခံလိုက္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံသား (32)ဦး…… Marsha Allah ခရစ္ယာန္ဘာသာကေန အစၥလာမ္ဘာသာကို လက္္ခံျပီး ရွဟာဒသ္ရြတ္ဆိုေနျကတဲ႕ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံသား (32)ဦးပာ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကေန အစၥလာမ္ဘာသာကို လက္္ခံျပီး ရွဟာဒသ္ရြတ္ဆိုေနျကတဲ႕ ဖိလစ္ပိုင္နိုင္ငံသား (32)ဦးပာ။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကေန …