ဘြဲ႕ယူၿပီးၿပီးခ်င္း လန္ခ်ားေပၚမွ ဖခင္ကုိ ဘြဲ႕(ဝတ္စုံ)ဝတ္ေပးၿပီး အရင္ဆံုး ဂုဏ္ျပဳလုိက္တ့ဲ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္နိုင္ငံမွ သားအလိမၼာေလး………

ဘြဲ႕ယူၿပီးၿပီးခ်င္း လန္ခ်ားေပၚမွ ဖခင္ကုိ ဘြဲ႕(ဝတ္စုံ)ဝတ္ေပးၿပီး အရင္ဆံုး ဂုဏ္ျပဳလုိက္တ့ဲဘဂၤလာေဒ့ရွ္နိုင္ငံမွသားအလိမၼာေလး……… ဘြဲ႕ယူၿပီးၿပီးခ်င္း လူအမ်ားၾကားမွလန္ခ်ားေပၚမွ မိမိဖခင္ကုိ ဘြဲ႕(ဝတ္စုံ)ဝတ္ေပးၿပီး အရင္ဆံုး ဂုဏ္ျပဳလုိက္တ့ဲဖခင္၏ ေက်းဇူးသိတက္ေသာ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္နိုင္ငံမွ သားအလိမၼာ တစ္ဦးပာ။ ဘြဲ႕ယူၿပီးၿပီးခ်င္း လူအမ်ားၾကားမွလန္ခ်ားေပၚမွ မိမိဖခင္ကုိ ဘြဲ႕(ဝတ္စုံ)ဝတ္ေပးၿပီး …