၁။ လဲေလ်ာင္း၍ (ပက္လက္အိပ္ရင္း) မိစ္ဝါက္မျပဳရ။ ဤကဲ့သို႔ျပဳျခင္းသည္ သဲေျခ(အသည္း) ႀကီးသြားႏိုင္သည္။ ၂။ မိစ္ဝါးက္ကို လက္သီးဆုပ္၍မကိုင္ရ။ ဤသို႔ကိုင္ျခင္းျဖင့္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၃။ မိစ္ဝါးက္သံုးစြဲၿပီးေနာက္ ေရေဆးလိုက္ပါ။ သို႔မဟုတ္က ႐ွဳိင္သြာန္မိစာၦေကာင္ ထိုမိစ္ဝါးက္ကို သံုးစြဲမည္။ ၄။ မိစ္ဝါးက္ကို ေျမေပၚ(သို႔) စားပြဲစသည္တို႔အေပၚ လွဲ၍မထားရ။ ေထာင္ထားရမည္ (ေဒါင္လိုက္ထားရမည္) လွဲထားျခင္းျဖင့္ ႐ူးသြပ္သည့္ေရာဂါျဖစ္ရန္