မိစ္ဝါးက္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စည္းကမ္းခ်က္အခ်ိဳ႕

၁။ လဲေလ်ာင္း၍ (ပက္လက္အိပ္ရင္း) မိစ္ဝါက္မျပဳရ။ ဤကဲ့သို႔ျပဳျခင္းသည္ သဲေျခ(အသည္း) ႀကီးသြားႏိုင္သည္။ ၂။ မိစ္ဝါးက္ကို လက္သီးဆုပ္၍မကိုင္ရ။ ဤသို႔ကိုင္ျခင္းျဖင့္ လိပ္ေခါင္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္။ ၃။ မိစ္ဝါးက္သံုးစြဲၿပီးေနာက္ ေရေဆးလိုက္ပါ။ သို႔မဟုတ္က ႐ွဳိင္သြာန္မိစာၦေကာင္ ထိုမိစ္ဝါးက္ကို သံုးစြဲမည္။ ၄။ …