စိတ္ဝင္စာဖို႔ေကာင္းတဲ့ မိခင္မ႐ွိပဲ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာ သက္ရွိအေၾကာင္း7မ်ိဳးကို သိခ်င္ရင္ ျကံုတံုးျကံုခိုက္ဖက္ၾကည့္လိုက္ပာ ﷽ မိခင္မ႐ွိပဲ ဖန္ဆင္းျခင္းခံရေသာ သက္ရွိအေၾကာင္း7မ်ိဳးမွာ (1)ဖခင္ႀကီးဟဇရသ္အာဒမ္{အ}၊ (2)မိခင္ႀကီးဟဇရသ္ေဟာင္၀္၀ါသခင္မ၊ (3)တမန္ေတာ္ျမတ္{ဆြ}ကို ေမအ္ရားဂ်္ခရီးစဥ္မွာ ေခၚေဆာင္သြားတဲ့ ဘိုရားဂ္ျမင္းပ်ံ၊ (4)ဆြာေလ့ဟ္{အ)ရဲ႕ ကုလားအုပ္မ၊ (5)ယူႏြတ္စ္{အ}ကိုဗိုက္ထဲမွာထည့္ထားတဲ့ {ငါး}၊ (6)မူဆာ{အ}ရဲ႕အဆြာတုတ္မွျဖစ္ေပၚလာေသာ ေႁမြနဂါးႀကီး၊ (7)ဟဇရသ္အစၥမာအီးလ္{အ}ကို ကုရ္ဘာနီလုပ္မယ့္ခ်ိန္မွာ ေရာက္႐ွိလာတဲ့ {ဒြမ္ဘာ}တို႔ျဖစ္​​ေပသည္​။ ” ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ေလးကိုအီမာန္႔ရွင္တိုင္းကို