သုံးမိနစ္အတြင္းမွာ သုံးနာရီရဲ႕အိပ္စက္ျခင္း…… ဟဇရသ္မုရ္ရွိဒ္ အာလမ္ (ရဟ)သခင္ကအမိန္႕ရွိသည္မွာ တစ္ျကိမ္ေသာအခါမွာက်ြနု္ပ္ဟာ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ေနရင္းအလြန္ပဲ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနတယ္။ မဂ္ရိဗ္နမာဇ္အခ်ိန္ကလည္းနီးကပ္လာျပီ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မူႈေျကာင့္ က်ြနု္ပ္ဟာမတတ္စြမ္းနူိင္ျဖစ္ေနတယ္။ က်ြနု္ပ္က မိမိရဲ႕အေဖာ္ေတြကုိေျပာတယ္။အသင္တုိ့အားလုံး ဒီကေန သြားလုိက္ပါ။ အေဖာ္ေတြက ျပန္ေျပာတယ္။ ဟဇရသ္။ နမာဇ္ဖတ္ဖုိ့ 10မိနစ္/15မိနစ္ပဲလုိေတာ့တယ္။ နမာဇ္ျပီးမွ အိပ္ပါ က်ြနု္ပ္ကျပန္ေျပာသည္မွာအသင္တုိ့သြားလုိက္ပါ အားလုံးကုိအခန္းအျပင္ကုိ ထြက္ခုိင္းလုိက္ျပီး တံခါးပိတ္လုိက္တယ္။ျပီးေနာက္အိပ္ယာေပၚလာ၍အိပ္လုိက္တယ္။ က်ြန္ေတာ္အိပ္ရင္းအိပ္ရင္းနဲ႕အိပ္ေရးဝသြားတယ္။