အပုိင္​း ၁ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းျမန္မာနုိင္ငံအေရွ႕ဘက္မွေန၍ဖက္စစ္ဂ်ပန္တပ္မ်ားျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းတုိ႔ဝင္ေရာက္လာျခင္းေျကာင့္ျဗိတိသ်ွတပ္မ်ားျမန္မာနုိင္ငံမွအိႏၵိယနုိင္ငံအတြင္းတုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားခဲ႔ျကသည္။ျဗိတိသွ်တပ္မ်ားအထြက္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားအဝင္၌ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကင္းမဲ႔မူကုိအေျကာင္းျပဳ၍ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားထဲမွ အစြန္းေရာက္သူအခ်ဳိ႕ဦးေဆာင္လွ်က္ေျမပုံျမဳိ႕နယ္ ရက္ေခ်ာင္း ပင္းခရွိ မြတ္စ္လင္မ္မ်ားကုိ တစ္ဦးမက်န္ရြာလုံးကြ်တ္ သတ္ျဖတ္မူေျကာင့္ 1942 ခုနွစ္တြင္ ရခုိင္ မြတ္စ္လင္မ္ လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္း စတင္ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္။ ေျမပုံျမဳိ႕နယ္ျပီးေနာက္ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာဝင္လူမ်ဳိးေရးဝါဒီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္မင္းျပားျမဳိ႕နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ျမဳိ႕နယ္မ်ား၌ပါ ဆက္လက္သတ္ျဖတ္မူမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းေျကာင့္ ထုိေဒသေနမြတ္စ္လင္မ္အခ်ဳိ႕သည္ အဝတ္တစ္ထည္ကုိယ္တစ္ခုျဖင့္ ေတာတြင္းခရီးမွ မြတ္စ္လင္မ္အမ်ားစုရွိရာ ဘူးသီးေတာင္ျမဳိ႕နယ္သုိ႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ႔ျကသည္။