သူတပါး၏ ကြယ္ရာတြင္(ဂီဘသ္) အတင္းေျပာျခင္း အလြန္ေျကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္း…..

သူတပါး၏ ကြယ္ရာတြင္(ဂီဘသ္) အတင္းေျပာျခင္း အလြန္ေျကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္း….. တခ်ိန္က ေသဆုံးသြားသူ အမ်ိဳးသမီးတဦးကို အျခားမိန္းမတဦးက ေရခ်ိဳးသန္႔စင္ေပးေနစဥ္ ေသဆုံးသူက ေရခ်ိဳးေပးေနသူ၏လက္ကို တင္းၾကပ္စြာ ဆုပ္ကိုင္ထားလိုက္၏။အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ုန္းၾကည့္ေသာ္လည္း လက္ကို ဆြဲႏုတ္မရေခ်။၃.ရက္ ၾကာသြားေသာ္လည္း ႐ုန္းမရဘဲ ရွိေနသည္။႐ြာမွ အာလင္မ္တဦးထံမွ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းရာ …