ဟာဂ်ီမ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကသည့္ ဂ်စ္ဒါၿမိဳ႕ ပင္လယ္နီကမ္းစပ္ရွိ ဂ်စ္ဒါေရေပၚဗလီ ႏွင့္ ဂ်စ္ဒါၿမိဳ႕ကမ္းေျခ အလွအပ….

ဟာဂ်ီမ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကသည့္ ဂ်စ္ဒါၿမိဳ႕ ပင္လယ္နီကမ္းစပ္ရွိ ဂ်စ္ဒါေရေပၚဗလီ ႏွင့္ ဂ်စ္ဒါၿမိဳ႕ကမ္းေျခ အလွအပ…. ႏွစ္စဥ္ ဟာဂ်ီမ်ား သန္းႏွင့္ခ်ီ လာေရာက္လည္ပတ္ေသာ ဤဗလီႀကီး၏ မူလအမည္မွာ Fatimah Masjid ျဖစ္ေသာ္လည္း တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏ သမီးေတာ္အမည္ႏွင့္ …