ဇကာသ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား……

ဇကာသ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာမ်ား…… ဇကာသ္္ ဇကာသ္ ဟူသည္ မိမိတြင္ရွိေသာပစၥည္းဥစၥာမ်ားအနက္မွရွရီအသ္တရားေတာ္က သတ္မွတ္ ထားေသာအစိတ္အပုိင္းကိုအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏အမိန္႔ပညာတ္ေတာ္အတုိင္း ဆင္းရဲသား မ်ားအားအပုိင္ေပးအပ္လႈဒါန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ဆြလာသ္ႏွင့္ရိုဇာသည္ ကိုယ္ကာယအားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရေသာအိဗါဒသ္ျဖစ္ၿပီး ဇကာသ္သည္ဥစၥာပစၥည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အိဗါဒသ္ျဖစ္ သည္။ဇကာသ္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္( ၂း၂၇၇၊ ၆း၁၄၁၊ …