ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္း အပိုင္း(၂)

အပုိင္​း ၂ ၁၉၄၂ ခုနွစ္ လူမ်ဳိးေရးအဓိကရုဏ္း၏ အနိဠာရုံမ်ားမွသင္ခန္းစာ႐ရွိခဲ႔ေသာေမာင္းေတာျမဳိ႕မွ ဦးအြမ္ရာမီယာ(Omra Miah) ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္မြတ္စ္လင္မ္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သည္ ပါကစၥတန္ေခါင္းေဆာင္မုိဟမၼဒ္အာလီဂ်င္နားထံသုိ႔ သြားေရာက္လွ်က္မိမိတုိ႔၏ စုိးရိမ္ေသာကမ်ားကုိတင္ျပခဲ႔ျကသည္။(ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီးအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။) ဦးအြမ္ရာမီယာ(Omra Miah) ဦးေဆာင္သည့္ ရခုိင္မြတ္စ္လင္မ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားမိမိတုိ့၏အနာဂါတ္အတြက္စုိးရိမ္ေျကာင့္ျကမူမျဖစ္ျကပါရန္နွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ျကဳိးပမ္းေနေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းထံ …