အျပစ္ဂုနာဟ္ က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေလာက၌ ခံစားရမည့္ ျပစ္ဒဏ္ (၃)ခု….

အျပစ္ဂုနာဟ္ က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေလာက၌ ခံစားရမည့္ ျပစ္ဒဏ္ (၃)ခု…. بسم اللہ الرحمن الرحیم လူတို႔သည္ အျပစ္ဂုနာဟ္က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္ ဒြႏၷယာေလာက၌ပင္ျပစ္ဒဏ္(၃)ခုကို ခံစားရလိမ့္မည္။ (၁) အိဗာဒသ္တြင္ ပ်င္းရိေစမည္။(၂) ႐ိုဇီရိကၡာတြင္ ဗရ္ကသ္မဂၤလာ ဆုတ္ယုတ္ေစမည္။(၃) အရသာတြင္ …