ဂ်ဳမုအဟ္ ေန႔ႏွင့္ စူရာ ကဟဖ္ သည္ အလြန္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား……..

ဂ်ဳမုအဟ္ ေန႔ႏွင့္ စူရာ ကဟဖ္ သည္ အလြန္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား……..

ဂ်ဴမုအဟ္ ေန႔ႏွင့္ စူရာ ကဟဖ္ သည္ အလြန္ စပ္ဆက္လွ်က္ရွိသည္။ စူရာ ကဟဖ္အေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ေဖာ္ျပခ်က္တခု ျပန္လည္ မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္။စူရာကဟဖ္ (ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းအေၾကာင္း) သည္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕တြင္ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး အာယသ္ေတာ္ ၁၁၀ ႏွင့္ ႐ုကူ ၁၂ ခုပါဝင္သည္။

စူရာကဟဖ္၏ ထူးျခားမႈမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

မြတ္စ္လင္မ္၊ အဗူဒါဝူးဒ္၊ သိရ္မီဇီ၊ နစာအီ၊ မြစ္နေဒအဟ္မဒ္ က်မ္းမ်ားတြင္ ဟဇရသ္အဗြဒ္ဒရ္ဒါအ္(ရေသြ႕)သခင္ထံမွ ဆင့္ျပန္ခ်က္လာရွိသည္။ အၾကင္သူသည္ စူရာကဟဖ္၏ ပထမ ၁၀ အာယသ္ကို အလြတ္က်က္မွတ္ထားပါက ဒဂ်္ဂ်ာလ္၏ ျပႆနာဆိုးမွ ထိန္းသိမ္းမႈရရွိမည္။ အခ်ိဳ႕ဆင့္ျပန္ခ်က္တြင္ စူရာကဟဖ္၏ ေနာက္ဆုံး ၁၀ အာယသ္ဟု ပါရွိေပသည္။

စူရာကဟဖ္၏ ပထမအာယသ္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆုံးပိုင္းအာယသ္မ်ားကို ဖတ္႐ြတ္ပါက ထိုသူ႔အတြက္ ၎၏ေျခေထာက္မွစ၍ ဦးေခါင္းထိ ႏူရ္တစ္ခုျဖစ္သြားသည္။ စူရာဟ္တစ္ပုဒ္လုံးကို ႐ြတ္ဖတ္လွ်င္ ထိုသူ႔အတြက္ ေျမပထဝီမွ မိုးေကာင္းကင္အထိ ႏူရ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ဳမုအဟ္ေသာၾကာေန႔ျမတ္တြင္ စူရာကဟဖ္ကို သိလာဝသ္ျပဳလွ်င္ ထိုသူ၏ ေျခေထာက္မွစ၍ မိုးေကာင္းကင္၏အျမင့္ဆုံးအထိ ႏူရ္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုႏူရ္သည္ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ အလင္းေရာင္အျဖစ္ အသုံးဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပထမေသာၾကာမွ ယခုေသာၾကာအထိ က်ဳးလြန္မိခဲ့ေသာ ဂုနာဟ္မ်ားအားလုံး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ေသာၾကာေန႔တြင္ စူရာကဟဖ္ကို ဖတ္ပါက ထိုေန႔မွစ၍ ေနာက္ ၈ ရက္အထိ ဖစ္သ္နာ( ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဂုနာဟ္က်ဳးလြန္ျခင္း ) မ်ားမွ ထိန္းသိမ္းမႈရရွိမည္။ ဒဂ်္ဂ်ာလ္ေပၚထြက္လာလွ်င္လည္း ၎၏ ဖစ္သ္နာမွ ထိန္းသိမ္းမႈရရွိမည္ျဖစ္ေပသည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ မိန႔္ဆိုခ်က္အား ဟဇရသ္အနတ္စ္(ရေသြ႕)သခင္မွ ဆင့္ျပန္ထားသည္မွာ စူရာကဟဖ္သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တစ္ပုဒ္လုံး တစ္ၿပိဳင္တည္းက်ေရာက္ေသာစူရာျဖစ္သည္။ စူရာကဟဖ္ကို ခ်ေပးရာတြင္ ဖရိရွ္သာေပါင္း ၇ေသာင္း ယူေဆာင္ဆင္းသက္လာေပသည္။ ဤသည္ကပင္ စူရာကဟဖ္၏ ထြတ္ျမတ္မႈအား ေဖာ္က်ဴးေနေပသည္။

ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ စူရဟ္တိုင္းႏွင့္ အာယသ္ေတာ္မ်ားအား ေလာကရွိ ျဖစ္ရပ္ အေျခအေနမ်ားကို အေၾကာင္းခံၿပီး ခ်ေပးထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စူရဟ္မ်ား အာယသ္မ်ားတြင္ ယင္းတို႔ က်ေရာက္လာသည့္ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိပါသည္။ စူရဟ္ကဟဖ္က်ေရာက္လာရျခင္းတြင္ ျဖစ္ရပ္တခုကို အေျခခံထားသည္။ ဂ်ဳမုအဟ္ေန႔ျမတ္တိုင္းတြင္ မုစ္လင္မ္တို႔အေနျဖင့္ စူရဟ္ကဟဖ္ကို အေလးထား ဖတ္႐ြတ္ၾကသည္။

ယင္းစူရဟ္ က်ေရာက္လာရျခင္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းျဖစ္ရပ္ကိုပါ သိရွိရပါက ပို၍ အရသာရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ စူရဟ္ကဟဖ္သည္ တစ္ပုဒ္လုံး တစ္ၿပိဳင္တည္းက်သည့္ စူရဟ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီး မကၠာဟ္ၿမိဳ႕တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅားဟုအလိုင္းဟိ ဝစလႅမ္ ရွိစဥ္က က်ေရာက္သည့္ စူရဟ္ျဖစ္သည္။ ယင္းစူရဟ္ က်ေရာက္လာရျခင္း၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းေလးသည္လည္း ဗဟုသုတ ရဖြယ္ရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလ္မုဖီးဒ္၏ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

စူရာကဟဖ္က်ေရာက္ရျခင္းအေၾကာင္း

အိမာမ္ အိဗ္ေနဂ်ရီးရ္ သြစ္ဗ္ရီ(ရဟ္မသုလႅာဟိအလိုင္းဟ္)က ဟဇရသ္အိဗ္ေနအဗၺါးစ္(ရသြီယလႅာဟု အန္ဟု)၏ ဆင့္ျပန္မႈအား တဆင့္ ျပန္လည္ ေျပာျပသည္။မကၠဟ္ေ႐ႊၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅားဟု အလိုင္းဟိ ဝစလႅမ္၏ နဗူဝသ္၏ သတင္းသည္ အလြန္ ေက်ာ္ၾကားေနသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္သည္ ေနာက္ဆုံး နဗီျဖစ္ေသာသတင္းႏွင့္ ယင္းသတင္းက ဟိုးေလတေက်ာ္ျဖစ္ေနျခင္းကို မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ မကၠာဟ္သားကု႐ိုက္ရွ္တို႔က မိမိတို႔လူႏွစ္ေယာက္ နသြရ္ဗင္န္ဟာရိစ္ႏွင့္ အြတ္က္ဗာဟ္ဗင္န္အဗီမုအီးဒ္တို႔အား မဒီနာၿမိဳ႕ရွိ ယဟူဒီပညာရွင္မ်ားထံသို႔ ေစလႊတ္လိုက္သည္။ ထိုယဟူဒီတို႔သည္ အရင္ေကာင္းကင္က် က်မ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေသာဝ္ရာသ္၊ အင္န္ဂ်ီးလ္တို႔ကို တတ္ကြၽမ္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသူတို႔က တမန္ေတာ္ျမတ္ဆြလႅလႅားဟု အလိုင္းဟိ ဝစလႅမ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔မ်ား ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးမည္နည္းဟူသည့္ အေတြးျဖင့္ ေစလႊတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဟူဒီပညာရွင္တို႔က မကၠာဟ္သားႏွစ္ဦးအား ဤသို႔ေျပာျပလိုက္သည္။ အသင္တို႔က (မိမိကိုယ္ကိုယ္) နဗီဟု ေျပာေနသူအား ေမးခြန္း ၃ ခုေမးပါ။ အကယ္၍ ထိုေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖကို မွန္ကန္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ပါက ထိုသူသည္ အလႅာဟ္နဗီအစစ္ ျဖစ္သည္ဟု အသင္တို႔ မွတ္ယူလိုက္ပါေလ။ မွန္ကန္စြာ မေျဖႏိုင္ပါက ထိုသူသည္ နဗီအတုပင္ျဖစ္သည္။

ေမးျမန္းရမည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ (၁)။ ေရွးယခင္က မိမိတို႔ၿမိဳ႕မွ ထြက္သြားေသာ လူငယ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အေျခအေနကို ေမးပါ။ ဤသို႔ေမးခိုင္းရျခင္းမွာ ထိုလူငယ္တို႔၏ အျဖစ္အပ်က္သည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ကိစၥရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ (၂)။ ကမာၻ၏ အေရွ႕အရပ္ႏွင့္ အေနာက္အရပ္အပါအဝင္ ကမာၻတစ္ခုလုံးသို႔ ခရီးထြက္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းပါ။ (၃)။ ႐ူးဟ္ဝိညာဥ္သည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အရာျဖစ္သည္ႏွင့္ ပက္သက္၍ ေမးပါ။

ကု႐ိုက္ရွ္ႏွစ္ဦးသည္ မကၠာဟ္ၿမိဳ႕သို႔ျပန္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ အေၾကာင္းစုံကို မိမိညီေနာင္မ်ားအားျပန္ေျပာလိုက္သည္။ တဖန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅားဟု အလိုင္းဟိ ဝစလႅမ္ထံပါးသို႔ သြား၍ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းေလသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကားနာၿပီးသည့္ေနာက္ ထိုေမးခြန္းတို႔၏ အေျဖကို မနက္ျဖန္ေပးမည္ဟု ေျဖၾကားလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ေျပာရန္ ေမ့ေလ်ာ့သြားေတာ္မူေပသည္။ ထိုကု႐ိုက္ရွ္တို႔သည္လည္း ျပန္သြားၾကသည္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ဆြလႅလႅားဟု အလိုင္းဟိ ဝစလႅမ္သည္ ထိုေမးခြန္းတို႔၏ အေျဖကို ေပးရန္ အရွင့္ဘက္မွ ဝဟီကို ေစာင့္စားေတာ္မူေနသည္။

သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္ ကတိေပးလိုက္သည့္အတိုင္း ေနာက္တေန႔တြင္ မည္သည့္ဝဟီမွ မက်ေပ။ ၁၅ ရက္ၾကာသည္အထိ ထိုအတိုင္းပင္ ရွိေနသည္။ ဂ်ိဗ္ရာအီးလ္ အလိုင္းဟိစၥလာမ္လည္း မလာေပ။ မကၠာဟ္သား ကု႐ိုက္ရွ္တို႔သည္လည္း ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ၾကေပေတာ့သည္။ ထိုသို႔ ဝဟီမလာျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ အလြန္ပင္ ပူေဆြးေသာက ေရာက္ရေလသည္။

၁၅ ရက္ျပည့္ၿပီးသည့္ေနာက္ ဟဇရသ္ဂ်ိဗ္ရီးလ္သည္ စူရဟ္ကဟဖ္ကို ယူေဆာင္၍ ဆင္းသက္လာေလသည္။ စူရဟ္ထဲတြင္ ဝဟီေနာက္က်ရျခင္း၏ အေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပထားသည္။ ေနာက္ေနာင္တြင္ ကိစၥရပ္တစုံတရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကတိေပးမည္ဆိုပါက အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ဟုေျပာပါ။ တမန္ေတာ္ျမတ္၏ ထိုေမ့မွားမႈကို သတိေပးသည့္အေနျဖင့္ ဝဟီက်ေရာက္ျခင္းအား ၁၅ ရက္အထိ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ စူရာကဟဖ္၏ အာယသ္ေတာ္ ” ဝလာသကူလန္န္န လိရွိင္းအင္န္ အိႏၷီးဖားအိလြန္းဇာလိကာ ဂဒန္ အိလႅာ အိုင္ယ္းယရွာအလႅာဟ္” ျဖင့္ သတိေပးမိန႔္ၾကားထားေပသည္။

(ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိသေဘာဆႏၵျဖင့္ ဘာလုပ္လိုက္မည္။ ဘယ္လိုလုပ္လိုက္မည္။ စသျဖင့္ အသံေကာင္းဟစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ ဟု စကၠန႔္ဝက္မွ်ပင္မၾကာေသာ စာသားကို ႐ြတ္ဆိုရန္ ေမ့ေလ်ာ့ထားၾကသည္။ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က မိမိအခ်စ္ေတာ္တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅားဟု အလိုင္းဟိ ဝစလႅမ္ကိုပင္ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ကို မေမ့ရန္ အထူးသတိေပး မိန႔္ထားသည္။ စာသားသည္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း အဘယ္မွ် အေရးႀကီးသည္ကို လိုက္နာရန္ အသိတရားရွိသူတိုင္း ခန႔္မွန္းႏိုင္ပါသည္။ စကားခ်ပ္)

စူရဟ္ကဟဖ္တြင္ ပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

စူရာကဟဖ္ထဲတြင္ အဆြ္ဟာေဗကဟဖ္ေခၚ လူငယ္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း ျပည့္ဝစြာ ေျပာျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ကမာၻအႏွံ ခရီးဆန႔္ခဲ့ေသာ မြတ္စ္လင္မ္ျပည့္ရွင္ဘုရင္ႀကီး ဇြလ္ကရ္ႏိုင္းန္၏ အေၾကာင္းကိုလည္း အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎ေနာက္ ႐ူးဟ္ဝိညာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျဖကိုလည္း ေဖာ္ျပထားေပသည္။
(မအာရိဖုလ္ကုရ္အာန္က်မ္း၊ တြဲ ၅၊ စာ ၅၄၇)

“ကဟ္ဖ္” ဆိုသည္မွာ ေတာင္တြင္ရွိေသာ လိုဏ္ေခါင္းကို ေခၚဆိုသည္။ ထိုလိုဏ္ေခါင္းသည္ က်ယ္ဝန္းပါက ကဟဖ္ဟုေခၚၿပီး က်ယ္ဝန္းမႈ မရွိလွ်င္ ဂါးရ္ ဟု ေခၚေပသည္။ လိုဏ္ေခါင္း၌ ဝင္ေရာက္၍ ပုန္းေအာင္းခဲ့ၾကေသာ သူမ်ားကို အဆြ္ဟာေဗကဟဖ္(ဂူတြင္းသားလူမ်ား) ဟုေခၚဆိုၿပီး ဤစူရဟ္တြင္ ယင္းလူငယ္မ်ားအေၾကာင္း ပါရွိေသာေၾကာင့္ စူရဟ္ကဟဖ္ဟု ေခၚတြင္သည္။

စူရဟ္ကဟဖ္တြင္ အဆြ္ဟာေဗကဟဖ္၊ တမန္ေတာ္မူစာ ႏွင့္ ခိဇိရ္ အလိုင္ဟိစၥလာမ္တို႔ ေတြ႕ဆုံျခင္းအေၾကာင္း။ ထို႔ျပင္ ဇြလ္ကရ္ႏိုင္းန္ဘုရင္အေၾကာင္း၊ ယာဂ်ဳးဂ်္မာဂ်ဳးဂ်္လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္း၊ ကမာၻႀကီး၏ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္အရပ္တို႔အေၾကာင္း၊ မဂ်္မအြလ္ဗဟ္႐ိုင္းန္ေခၚ ျမစ္ႏွစ္သြယ္ ဆုံစည္းရာေဒသ ႏွင့္ အာေဗဟယားသ္ ေခၚ ေရရွင္အေၾကာင္း စသည္မ်ားပါရွိသည္။ ထို႔ျပင္ မုအ္မင္န္တို႔အတြက္ ဆုံးမစကားမ်ား၊ ဂ႐ုျပဳလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ဒုအာႏွင့္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ စိုးပိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္ ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ ပါဝင္ေသာ စူရဟ္တစ္ပုဒ္ ျဖစ္ပါသည္။

ကုရ္အာန္၏ စာလုံးတိုင္း စာလုံးတိုင္း၏ အဓိပၸာယ္ရသႏွင့္ အလိုသေဘာ ဖြင့္ဆိုခ်က္တို႔ကို နားလည္ၿပီး ဖတ္႐ြတ္ရေသာ အရသာသည္ ေျပာျပရန္ စကားလုံးပင္မရွိေလာက္ေအာင္ အလြန္ထူးျခားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္သည့္အာလင္မ္မ်ားက ျပန္ဆိုထုတ္ေဝထားသည့္ ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္မ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားၾကေစလိုပါသည္။ မိမိဖတ္႐ြတ္လိုက္သည့္ အာယသ္က ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္မ်ိဳးကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတာလဲဆိုတာကို သိရွိ နားလည္ေနရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အေျခအေနမေပးေသးလွ်င္ အရွင့္ထံမွ ဒုအာေတာင္းခံေနပါ။ မိမိ၏ စိတ္ထဲတြင္လည္း ထိုသို႔နားလည္ခ်င္သည့္ စိတ္ကို အၿမဲေမြးထားပါ။ အင္န္ရွာအလႅာဟ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ အသင့္အား ထိုသို႔နားလည္ခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရးအား ခ်ီးျမႇင့္လိမ့္မည္။

စူရာကဟဖ္၏ အိပ္မက္သေဘာ

အိပ္မက္ထဲတြင္ စူရာကဟဖ္အား သိလာဝသ္ျပဳလုပ္သည္ဟု ျမင္မက္ျခင္း၏ အလိုသေဘာမွာ ထိုကဲ့သို႔ျမင္မက္သူသည္ အသက္ရွည္မႈကို ရရွိလိမ့္ မည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုသူ၏အေျခအေနသည္ ေကာင္းမြန္လိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုသူ သြားေရာက္စတည္းခ်မည့္ လူမ်ိဳးစုထံမွ အက်ိဳးေက်းဇူးအား ရရွိခံစားရလိမ့္မည္။

creditအလ္မုဖီးဒ္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *